Tjänster Utredning Tillskottsvatten

Tillskottsvatten är ett stort problem för avloppsnätet. Oftast handlar det om att dagvatten, havsvatten eller grundvatten tränger in på olika sätt in i spillvattennätet. Detta riskerar att skapa stora negativa konsekvenser i form av skador på fastighet, boende och mark samt miljöproblem för de kommunala reningsverken.

Vi på IRG Rörinspektion   har under många år utvecklat och förfinat en unik metod som inte enbart identifierar problemen utan tar ett helhetsgrepp kring att mäta omfattningen, fastställa orsaker och juridiska ansvar, föreslå och genomföra åtgärder samt slutligen följa upp åtgärdernas verkan. Ett sätt att skapa korrekta och effektiva avloppsflöden – fria från problem.

Avlopp som bräddar

Problem upptäcks oftast i samband med kraftig nederbörd eller havsnivåhöjningar. Avloppen har svårt att hantera flödet och det skapas översvämningar och utsläpp till mark och hav när reningssystemen inte klarar att ta emot inkommande mängder.

Beslut om områden som ska mätas

När t ex en kommun beslutat sig för att göra en tillskottsvattenutredning fastställs vilka områden som ska mätas.

Montering mätutrustning

I beslutade geografiska områden placeras mätutrustning ut i form av regnmätare och kalibrerade flödesmätare så att spillvattensledningarnas flöden täcks in.

Komplett utrustning

I brunnar och anslutande rör placeras avancerad mätutrustning så att samtliga aktuella spillvattenledningar kan övervakas kontinuerligt.

Övervakning

När all utrustning finns installerad kopplas detta upp mot IRG:s övervakningscentral. Här registreras regnmängder som kan påverka eventuell inläckage samt avloppsflödet löpandet.

Analys av mätperiod

Via IRG:s programvaror samlas data in och analyseras i nästa steg för att fastställa hur stora problem det aktuella området har i form av oönskat tillskottsvatten. Beslut tas därefter av kunden var felsökning ska ske.

Felsökning

Genom att tillföra färgat vatten till dagvattenledningarna kan rörinspektörerna identifiera vilka rörledningar eller fastigheter som har problem och var inläckaget sker. Detta är inte minst viktigt ur ett ansvarsperspektiv och vilken juridisk person som har ansvaret för att åtgärda felet.

Noggrann kartläggning

Genom satellitfilmning ända fram till fastigheternas husliv kartläggs rören och var tillskottsvattnet inkommer i ledningen. Ibland krävs sondning för att fastställa om bristen uppkommit i direkt anslutning till fastighet, i servisledningen eller i det större avloppsnätet.

Kvalitetssäkring

Alla mätdata och filmer efterarbetas noggrant, såväl rörledningar som serviser och anslutningar fastighet för fastighet. Vi har möjlighet att föra in arbetet direkt in i VA-Banken respektive Geosecma. Informationen blir sedan underlag för eventuella åtgärdsbehov eller kravställningar på åtgärder gentemot fastighetsägare som en del av utredningen.

Överlämning

Utredningarna presenteras i sin helhet för kund och överlämnas såväl analogt som digitalt med ritningar, filmer och protokoll.