Tjänster Rörbesiktning

Vid all typ av nybyggnation eller nyanläggning besiktigas de nya rörledningarna. Dels filmas ledningen utifrån att säkerställa att det inte finns några uppenbara fel i anläggningen. I markanlagda rör är det dessutom viktigt att rören inte har packats för hårt vid igenfyllnad av schakten samt att ledningen har rätt fall. Ovaliteten mäts med hjälp laser i s k deformationsmätning med tydligt angivna avvikelser. Dessa mätningar ligger som grund för eventuella åtgärder om avvikelserna är större än vad byggnormerna tillåter.

Inledande högtrycksspolning

De nyanlagda rören högtrycksspolas före besiktningen i syfte att frilägga rören från eventuella byggrester.

Montering

TV-inspektionskamerans traktor med påmonterat laserinstrument förs ner från anslutningsbrunn.

Genomförande

Traktorns väg framåt genom röret mäts, filmas och dokumenteras. Rörskarvar och anslutningar kontrolleras och ledningens fall mäts löpande.

Granskning och dokumentation

Filmen slutgranskas, analyseras och dokumenteras nogsamt då rörbesiktningen är en viktig del i hela byggets slutbesiktning.