Tjänster Flödesmätning

Att mäta är att veta! IRG har under lång tid utvecklat metod, verktyg och system för att kunna mäta flöden i avloppsnätet. Detta i syfte att få fram fakta vid normalanvändning, vid regn och havsnivåhöjningar för att kartlägga oönskade flöden av tillskottsvatten.

Flödesmätarna kalibreras i vår egen testrigg och monteras därefter ut i rörledningar inom det områdes som ska mätas, tillsammans med regnmätare för att få korrekta nederbördsdata. Mätvärdena skickas kontinuerligt via kommunikationsutrustning till vår central som övervakar utfallen i realtid. Omfattningen av problem i området analyseras och fastställs i vårt program flowview för att i sin tur skapa underlag för att kartlägga och felsöka var läckage uppstår – s k tillskottsvattenutredningar

Testning före användning

I vår testrigg testas och kalibreras flödesmätare och övrig utrustning före montering på plats i aktuellt område.

Kalibrering

Flödemätarna körs i en testcykel med olika flöden och kalibreras för korrekta mätdata.

Komplett utrustning

Mätutrustning levereras i kompletta paket inklusive kommunikationsboxar som säkerställer en korrekt realtidsövervakning.

Flödesmätare i rör

Flödesmätaren fästs på en rostfri böjd plåt som förs in och monteras fast i rörets mynning mot brunn.

Övervakning i realtid

Flödet mäts under såväl normalförhållande utan nederbörd samt under regn och snöfall för att fastställa flödesförändringar. All mätning övervakas på storbildsskärmar i realtid.

Analys

All mätdata analyseras och sammanställs i programmet Flowview där nyckeltal och resultat åskådliggörs.