Kvalitets- och Miljöpolicy

På IRG Rörinspektion AB vill vi att våra kunder ska se oss som en professionell, pålitlig och lyhörd samarbetspartner.

Vår ledstjärna ska vara att genomföra våra entreprenörsuppdrag med hög kvalitet och stor kundnöjdhet.
Vi ska ta hänsyn till miljöpåverkan vid genomförandet av varje enskilt uppdrag gentemot våra kunder, och lika självklart i styrningen av vår egen verksamhet.
Detta ska vi uppnå genom att:

* Minst uppfylla kraven i alla tillämpliga lagar och bestämmelser samt arbeta inom ramen för en god entreprenörsetik.

* I dialog med våra kunder identifieras deras krav och förväntningar i varje uppdrag, samt utveckla och genomföra våra tjänster utifrån dessa krav.

* Genomföra våra uppdrag på ett professionellt sätt och ha kundens nytta som riktmärke. Vi lägger stor vikt vid att åstadkomma en bra genomförande -process, som leder fram till ett lyckat slutresultat.

* Vara observanta på miljöaspekterna i våra uppdrag och där det är befogat föra dialog med våra kunder kring alternativa sätt att minimera miljöpåverkan.

* Ha fokus på att utveckla medarbetarnas kompetens inom aktuella fackområden samt miljöområdet.

* Miljöaspekter ska beaktas vid inköp, kontorsdrift, energianvändning och val av transportsätt.

* Ledningen fortsätter att arbeta aktivt med kvalitetsfrågor och säkerställer att tillräckliga resurser avsätts för kvalitetsförbättringar i verksamheten och utveckling av lidningssystemet.

Stora förbättringar åstadkoms genom att ständigt genomföra många små förbättringar. Drivkraften i detta är alla medarbetares engagemang, yrkeskunnande och sunda förnuft.  Det underlättas av ett bra ledningssystem som ständigt utvecklas, välbalanserade hjälpmedel och ett bra internt informationsflöde.

Dennis Hellström
IRG Rörinspektion