IRG's metodik Vår metodik för att arbeta med tillskottsvatten i praktiken.

Planering

Vi startar med planering av mätpunkter för flödesmätning.

Insamling

Vi samlar in mätdata under torrperiod kontra regnperiod.

Lokalisering

När vi lokaliserat problemområden, körs datan genom analysprogrammet Flow View som visar hur stort problemet är.

Arbeten börjar

Då börjar vårt arbete med information till abonnenter och vi inleder vårt uppdrag att satelitfilma och färga allt dagvatten för att lokalisera felkopplingar, överläckage eller andra orsaker till att vi får dagvatten till spillvattenledningen.

Erfarenhet

Efter många års fältarbete så har vi fått erfarenheten att mindre än 30% beror på felkopplingar!
De största orsakerna är överläckage, dåliga skarvar, tätningar på serviser som många gånger är lagda av olika entreprenörer på tomtmark. Det  är väldigt viktigt att man har tydligt underlag när man kontaktar abonnenten för åtgärd.

Placering

Även det kommunala nätet har i många fall stora brister med inhuggningar som läcker och skarvar som saknar packningar mm. Just därför är det viktigt att kameran är placerad just där läckan förekommer för att avgöra vem som är ledningsägare vid problemet.

Dokumentation

Även det kommunala nätet har i många fall stora brister med inhuggningar som läcker och skarvar som saknar packningar mm. Just därför är det viktigt att kameran är placerad just där läckan förekommer för att avgöra vem som är ledningsägare vid problemet.

Åtgärd

Våra gruppledare har lång erfarenhet av att leda fältarbetet för att nå säkra resultat som är tydligt dokumenterade  och lättförståliga även för en abonnent som är oerfaren.  I de fallen man vill ha hjälp med åtgärdsförslag och prisbild så har vi möjlighet att bistå även där.

Glöm inte att: 

Kontrollera att det fins dagvattenservis framdraget till fastighetsgräns ofta ligger den 0,5 m utanför och då blir abonnenten inte glad om dom gräver och inte hittar något på tomten.

Steg 1  Flödesmätning

Steg 2  Färg o Film

Steg 3  Åtgärdsförslag

Vid större projekt kan det behövas skalas ner i flera steg.

  • Vi följer er hela vägen från planering till åtgärd. Tillskottsvatten utredningar med åtgärdsförslag
  • För att effektivisera processen hos abonnenter  så rekommenderar vi att man kräver att uppsamlings brunn tas fram innan vi kommer.
  • Beställaren behöver enbart avgöra om underlaget är tillräckligt för att kontakta abonnenten för en åtgärd.

Tillskottsvatteninträngning orsak och verkan.

Sveriges rörledningsnät består av 40 % servisledningar och mer än 70 % av alla fel som orsakar tillskottsvatten kommer från servisen. (i duplikatsystem). Detta orsakar tusentals kubik som går till reningsverken och pumpstationer vilket skapar många negativa konsekvenser.
Servisledningen är en väldigt svag sträcka med anslutning till huvudledning, gräns till tomtmark, rensbrunnsanslutning och anslutning till husliv. Dom här fyra punkterna gör att det är svårt att fastställa var inträngningen av tillskottsvattnet kommer in om man inte har möjlighet att färga och filma med satellitkamera.

Genom att färga i dagvattnet och filma i spillservisen så kan vi avgöra om felet ligger utanför tomtmark eller innanför, och i många fall på båda sidor.

I många områden så kan vi se att felet oftast är vid huslivet och då är det lätt att åtgärda för abonnenten.

Genom att ha en flödesmätare uppkopplad före och efter åtgärd så kan man följa resultatet av åtgärder som utförs. 

När man fått bort de snabba inflödena så kan man konstatera att pumpstationer och reningsverk slutar att brädda. Därför menar vi på IRG AB att det mest effektiva sättet att angripa problemet med tillskottsvatten är följande:

  1. Flödesmätning för att mäta storleken på problemet.
  2. Hitta orsaken till flödet.
  3. Åtgärda orsaken.
  4. Flödesmäta för att se resultatet av åtgärden.
    De andra alternativen (rök eller färgning) ger enbart indikationer på var problemen finns och det gör att de utredningarna blir bara hyllvärm